regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA ABONENTOWYCH
USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ TIMNET

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zakres umowy między firmą TimNet – Tymoteusz Malinowski, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej w Bytomiu pod numerem 39094 z siedzibą w 41-907 Bytom, ul. Podhalańska 44 lok 6 działającej pod domeną www.rew.pl i dostarczającą usług internetowych, ( w szczególności: kont poczty elektronicznej, kont serwerów wirtualnych, serwerów vps, serwerów dedykowanych, a także certyfikatów ssl),zwana dalej Usługodawcą, a użytkownikiem tych usług zwanym dalej Usługobiorcą.

2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia Usługobiorcy, określa w sposób szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług przez Usługodawcę, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy oraz zasady ich wzajemnych rozliczeń.

3. Dokonanie pierwszej płatności za Usługę jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Usługobiorca zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień dokonania zamówienia Usługi jest równocześnie dniem, od którego zastosowanie mieć będą postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Zamówienie dowolnej oferowanej przez Usługodawcę usługi odbywa się droga elektroniczną poprzez stronę internetową Usługodawcy https://www.rew.pl

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia faktury podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania świadczenia Usługi przed upływem okresu próbnego, również w przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej.

6. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW Usługodawcy niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Usługobiorcy tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

II. UŻYTKOWANIE SERWERÓW – obowiązek przestrzegania prawa.

1. Usługobiorca jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za treści przechowywane na użytkowanych przez siebie serwerach udostępnionych przez Usługodawcę. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani innych przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Usługobiorca udostępnia usługę.

2. Wszystkie usługi dostarczane przez Usługodawca mogą być użytkowane tylko dla celów zgodnych z prawem, co wyklucza, ale nie ogranicza się do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów zawierających groźby, materiałów sprośnych, materiałów stanowiących tajemnicę handlową, nieproszonych e-maili (spam), naruszenia prywatności oraz dobrych obyczajów.

3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi. Usługobiorce oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych dostarczonych Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Usługobiorcy.

5. Usługodawca jest zobowiązany do ochrony swego hasła dostępu i zobowiązuje się, że nie będzie usiłował złamać haseł dostępu innych użytkowników ani w inny sposób nie będzie działał na ich szkodę.

III. PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia Usługobiorcy w momencie aktywacji Usługi faktury pro forma.

2. Brak wpłaty przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma skutkuje blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług, w przypadku jej braku, następuje usunięcie aktywowanej Usługi oraz danych osobowych Usługobiorcy z baz firmy Usługodawcy.

3. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury pro forma na kolejny okres abonamentowy 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi. Po upływie opłaconego okresu abonamentowego i nie dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę
następuje blokada Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług, w przypadku jej braku, następuje usunięcie aktywowanej Usługi oraz danych osobowych Usługobiorcy z baz firmy Usługodawcy.

4. Po dokonaniu zapłaty za usługę Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej w postaci podpisanych plików pdf.

IV. ZMIANY UMOWY

1. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez cały czas trwania okresu abonamentowego.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje na temat zmian regulaminu Usługodawca ogłasza na swojej stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.rew.pl. Jeśli zmiana w Regulaminie miała miejsce w trakcie świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy, Usługobiorca zachowuje prawo do pozostania przy treści Regulaminu, która obowiązywała przed zmianą do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Usługodawcę przedstawionego Regulaminu.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacja Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub poprzez Panel klienta i powinna zawierać:

a. dane teleadresowe Usługobiorcy

b. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,

c. przedmiot reklamacji,

d. uzasadnienie

e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź, wraz z uzasadnieniem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny.